Budowa podręcznika do języka obcego

Podręcznik jako całość składa się z kilku elementów, które odpowiednio połączone dają nam pełny obraz sytuacji. W literaturze przedmiotu struktura podręcznika jest definiowana jako składająca się z szeregu komponentów strukturalnych (komponentów połączonych z innymi komponentami w dany całościowy system), które realizują funkcje podręcznika. Także podręczniki do języka obcego podlegają tym zasadom kompozycji.

Co się składa na taki podręcznik?

Można je podzielić na subkomponenty i bloki konstrukcyjne. Pisząc o podręczniku do nauki języka obcego, należy zawsze wyobrażać go sobie jako zamkniętą książkę zintegrowaną z systemem dodatkowych pomocy dydaktycznych. Znajdziemy tutaj teksty uzupełniające (informacje dodatkowe: dane statystyczne, biografie, teksty artystyczne ułatwiające przyswajanie wiedzy, ilustrujące przedstawione problemy), a także teksty objaśniające (objaśnienia wyrazów, terminów, przypisy, słowniczki, komentarze, wykazy skrótów, wstępy). Na podręczniki do języków obcych składają się też niewerbalne elementy, w tym: mapy, fotografie, rysunki, schematy. Znaczenie ma tutaj też komponent organizacyjny, sterujący przyswajaniem informacji dydaktycznej (ćwiczenia, pytania i zadania) oraz ułatwiający jej przyswojenie (różnego rodzaju tabele).

Jak powinien być przedstawiony tekst w takim podręczniku?

Charakter informacyjny i organizacyjny wynikają bezpośrednio z celów dydaktycznych, ich oddziaływanie wykracza poza tekst. Teksty te powinny być ustrukturyzowane i zhierarchizowane, zgodnie ze stanem wiedzy. Prezentowane poprawnie. Ze względu na przejrzystość przekazywane są również w kodzie werbalnym i niewerbalnym (szczególną rolę w podręczniku do nauki języka odgrywają fotografie, tabele, reprodukcje i materiały niewerbalne).

Jakie znaczenie mają ilustracje?

Ilość i jakość ilustracji wpływa również na ocenę książki przez ucznia, motywuje młodszych czytelników, wspiera metodycznie nauczycieli i podobnie jak w przypadku innych przedmiotów, ilustracje nie tylko uzupełniają wypowiedź autora, ale również wprowadzają nowe treści. Ilustrowane opowiadanie może stanowić podstawę dobrego podręcznika, ilustracje reprezentują poziom percepcji odbiorcy – inny w podręczniku dla dzieci, inny dla starszych czytelników, a zeszyty ćwiczeń dla młodszych czytelników mogą zawierać materiał do uzupełniania, kolorowania, co przy zachowaniu indywidualności sprzyja uczeniu się i utrwalaniu wiedzy (słownictwa).

 

Read more

Co jest najważniejsze w podręczniku do języka obcego?

Tego typu podręczniki są złożone (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html). W podręczniku do języka obcego wśród dwóch kategorii tekstów podstawowych (słownictwa): teoretyczno-kognitywnych i instrumentalno-praktycznych znajdziemy też wiele innych elementów. We współczesnych podręcznikach do nauki języków obcych powinna dominować ta druga (transformacyjno-praktyczna) grupa treści, zawierająca opisy podstawowego przyswajania materiału nauczania, zasady i reguły stosowania wiedzy, opisy ćwiczeń i zadań czy uogólnienia.

Co znajdziemy w podręcznikach tego typu?

Wszelkie podręczniki do języków obcych zawierają zestawy ćwiczeń, zadań lub samodzielnych prac. Ważnym elementem są konkretne rozdziały, które systematyzują i integrują materiał dydaktyczny, a także wzmocnienie i powtórzenie materiału (np. w formie testów). Z tekstem głównym związane są inne podkomponenty informacyjne: tekst uzupełniający i objaśniający. Do tych pierwszych należą fragmenty literatury, teksty kultury ludowej (np. wiersze, przysłowia, piosenki z przypisami, szczegóły biograficzne, opisy niezwykłych przedmiotów lub zdarzeń, gry, fragmenty filmów), które mogą być wykorzystywane do indywidualizacji nauczania, ale także do wprowadzania elementów edukacji międzykulturowej, a na wyższych poziomach do prezentacji bogactwa kultury.

Inne elementy w podręcznikach do nauki języka obcego

Na drugą kategorię (tekst objaśniający) składają się:

  • wstęp do podręcznika,
  • uwagi i objaśnienia,
  • indeks alfabetyczny,
  • wykazy skrótów stosowanych w podręczniku,
  • wykazy tabel wariantowych.

Jak korzystać z podręczników do języków obcych?


Komponent orientacyjny ma na celu ułatwienie uczniom korzystania z podręcznika i poruszania się po nim. W podręczniku do nauki języka obcego ważne jest, aby poszczególne treści, pogrupowane w rozdziały i podrozdziały, tworzyły hierarchiczną strukturę sprzyjającą uczeniu się, tak aby każda z wyodrębnionych części uwzględniała kolejne etapy poznawania i uczenia się. Zdobywaniu umiejętności językowych sprzyja również zastosowanie jednolitej struktury i spójnego układu poszczególnych jednostek lekcyjnych, dzięki czemu odbiorcy łatwo odnajdują odpowiednie komponenty (tekst, część słownikowa, ćwiczenia, elementy gramatyczne, testy). Kolory mogą odgrywać podobną rolę przewodnika. Odpowiednia struktura, układ oraz rodzaje ćwiczeń w zestawie podręczników do nauki innych języków nie tylko ułatwiają pracę uczącemu się, ale także pomagają nauczycielowi sprawnie organizować proces dydaktyczny.

 

Read more

Podręczniki do języków obcych

Kompetencje podręczników do języków definiuje się jako połączenie wiedzy, kwalifikacji i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszyscy ludzie potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej i zatrudnienia. Należą do nich porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informacyjne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Wszystkie podręczniki  ze strony www.taniaksiazka.pl do języków obcych powinny uwzględniać te kompetencje.

Jak ważna jest nauka języków obcych?

Ważną rolę odgrywa tu chęć identyfikacji ze wspólnotą rówieśników posługujących się innym językiem i potrzeba porozumiewania się w tym języku. Jednak dziecku-beneficjentowi brakuje determinacji dorosłego, który jest świadomy odłożonych w czasie korzyści z wysiłku włożonego w naukę języka, zwłaszcza że rodzice zazwyczaj wybierają instytucjonalną formę nauki. Ich motywacja może być nieznana dziecku w wieku szkolnym. Ważny jest również stopień, w jakim system języka podstawowego różni się od języka obcego, którym posługuje się dziecko.

Co jest potrzebne do nauki języka obcego?

Możemy wyróżnić podręczniki podstawowe (często z przekierowaniami na strony internetowe), dialog z tekstami dodatkowymi, zeszyt ucznia (ćwiczenia, prace domowe), materiały wizualne i multimedialne, gry planszowe, czasem zwięzłą gramatykę językową, książkę nauczyciela.

Jak treść podręcznika wpływa na naukę?

Pomiędzy treścią podręcznika a przykładem powinien istnieć odpowiedni związek. W tekście podstawowym (informacyjnym) podręcznika badacz wyróżnia teksty teoretyczne i poznawcze, czyli o dominującej funkcji informacyjnej, przekazujące podstawowe terminy, pojęcia (reguły, definicje), podstawowe fakty, opisy podstawowych praw w danej dziedzinie wiedzy. Drugą kategorię stanowią teksty instrumentalno-praktyczne.

Jak są zbudowane podręczniki językowe?


Wiele z nich koncentruje się na prezentacji treści, przechodząc od prostych do bardziej złożonych, od znanych do nowych. Inny typ koncentruje się na obrazowym przedstawieniu nowych treści za pomocą modeli, fotografii lub rzeczywistych przedmiotów. Podręcznik do nauki języka obcego dla czytelnika to zwięzła gramatyka typu referencyjnego, co sprzyja kondensacji rozproszonej zwykle informacji metajęzykowej zawartej w podręcznikach – w system wiedzy o języku obcym zgodny z jego rozumieniem.

 

Read more